Algemene voorwaarden workshops en trainingen

Gepubliceerd op 16 januari 2023

Wanneer je bij Cultivate advies en/of Vinkenvleugel communicatie een training, opleiding of coachtraject afneemt, ga je een Overeenkomst met ons aan. Wij vinden het belangrijk je goed te informeren over de bijbehorende rechten en plichten. Deze staan verwoord in deze Algemene Voorwaarden Trainingen en workshops.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie Cultivate advies of Vinkenvleugel communicatie op het gebied van coaching training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
  • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van training, opleiding en coaching of aanverwante werkzaamheden.
  • Trainer / Coach: De natuurlijke persoon die Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt in gelijkwaardige één-op-één relatie of in groepsverband.
  • Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan training, opleiding of coaching begeleidingstraject of aanverwante werkzaamheden.
  • Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
  • Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer Diensten worden aangeboden of geleverd. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3: Aanmelding, offertes en contractering
Aanmelden voor een training of opleiding op basis van ‘open inschrijving’ gaat via onze websites  www.vinkenvleugel.net of www.cultivate-advies.nl. Daarmee verklaart de Opdrachtgever en/of Deelnemer onze algemene voorwaarden te kennen en te accepteren.
Cultivate advies of Vinkenvleugel communicatie mailt direct bij aanmelding via de website een automatische bevestiging naar het bij inschrijving aangegeven e-mailadres. De Opdrachtgever / Deelnemer wordt hierop attent gemaakt bij het inschrijfformulier. Indien deze bevestiging onverhoopt uitblijft neemt de Opdrachtgever / Deelnemer direct contact op via het contactformulier op de website.
Een incompany training of opleiding of coaching komt tot stand middels een schriftelijk akkoord op onze offerte. Daarmee verklaart de Opdrachtgever onze algemene voorwaarden te kennen en te accepteren. Cultivate advies of Vinkenvleugel communicatie maakt met de (contactpersoon namens) Opdrachtgever nadere afspraken over data en informeren Deelnemers.
Vermelde prijzen op onze website, offertes, brochures, advertenties e.d. zijn exclusief BTW en worden met 21% BTW belast.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.

In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om, in overleg met Opdrachtgever, bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.

Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke
aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 5: Annulering
Bij annulering tot twee weken voor aanvang van een trainingsdag brengen wij 50% van het bedrag in rekening. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Uiteraard kan Opdrachtgever wel een vervanger sturen, mits deze voldoet aan de geldende toelatingseisen.
Bij te weinig aanmeldingen bij een ‘open inschrijving’ zoeken we met de Deelnemers een passende oplossing. Bijvoorbeeld door groepen samen te voegen of een andere datum te plannen. Als dit leidt tot een andere trainings- of opleidingsdag dan waarvoor de Deelnemer zich heeft ingeschreven en daardoor de training of opleiding niet kan volgen, dan kan de aanmelding kosteloos worden geannuleerd of verplaatst.
Cultivate advies of Vinkenvleugel communicatie behouden zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling de opdracht annuleren. Cultivate advies of Vinkenvleugel communicatie zijn in niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van een training of opleiding.
Uiteraard zoekt Cultivate advies of Vinkenvleugel communicatie in geval van (dreigende) annulering altijd naar een passende oplossing. Neem in dit soort situaties daarom altijd even persoonlijk contact met ons op.

Artikel 6: In-company bijeenkomst
a. Indien Cultivate advies of vinkenvleugel communicatie een In-company bijeenkomst verzorgd zijn daarop de volgende aanvullende bepalingen van toepassing:
Annulering dient schriftelijk per brief of e-mailbericht te geschieden.
Bij een annulering van een in-company bijeenkomst vanaf één (1) maand voor de datum van de bijeenkomst geldt dat 40% van de overeengekomen prijs is verschuldigd.
Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor de datum van de bijeenkomst is 80% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
Bij annulering binnen 2 weken voor de datum van de bijeenkomst is 100% verschuldigd.
b. De datum van de in-company bijeenkomst kan gewijzigd worden. Hetgeen bepaald onder a. van dit artikel blijft daarbij onverkort van toepassing.
c. Cultivate advies of Vinkenvleugel communicatie hebben te allen tijde het recht om de datum van de overeenkomst te wijzigen zonder dat daartoe enige verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 7: Betaling
Betalingen dienen binnen vier weken na factuurdatum te zijn voldaan.

Artikel 8: Auteursrechten
Het auteursrecht op de tijdens de trainingen, opleidingen en coachtrajecten uitgereikte studiematerialen berusten bij Cultivate advies of Vinkenvleugel communicatie of wordt door ons gehandhaafd ten behoeve van de oorspronkelijke auteurs. Niets uit onze studiematerialen mag worden opgeslagen ten behoeve van vermenigvuldiging, of ter beschikking gesteld worden aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cultivate advies of Vinkenvleugel.

Artikel 9: Persoonsregistratie
Door het aangaan van een overeenkomst met Cultivate advies of Vinkenvleugel communicatie wordt aan CCultivate advies of Vinkenvleugel communicatie toestemming verleend voor verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Hiermee gaan we uiterst secuur om. 

Artikel 10: Klachten
Wij doen ons uiterste best om iedere training, opleiding of coachtraject goed te laten verlopen. Mocht het toch gebeuren dat je niet tevreden bent, stuur dan een schriftelijke reactie of een reactie per e-mail ter attentie van de directie. We zoeken zo snel mogelijk een oplossing. De klacht wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Artikel 11: Toepasselijk recht & Forumkeuze
Op deze rechtsbetrekking is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is uitsluitend de rechter van de rechtbank Oost-Brabant in eerste aanleg bevoegd daar kennis van te nemen.